Tuệ Đăng / Lịch sử Phật giáo / Cuộc đời Đức Phật

Cuộc đời Đức Phật

Tìm Học Về Ngày Đản Sinh Nguyễn Phúc Bửu Tập

phat-dansinh-0012

Bài này tìm học rõ ngày sinh của đức Phật. Trên thế giới ngày nay có năm tôn giáo lớn: đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, đạo Ấn Độ, đạo Do Thái và đạo Phật. Hai tôn giáo có tính cách cục bộ là đạo Ấn Độ (Hinduism) và đạo Do …

Xem thêm »