Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử / Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn (2016 – 2020)

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn (2016 – 2020)

Mỗi Huynh Trưởng đã phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm trưởng Tam Bảo. Do đó tân BHD phải khắc phục những yếu kém, để GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ngày càng vững mạnh …”

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7648

Vào lúc 7h00 ngày 20.03.2016, GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ VI nhiệm kỳ (2016-2010) tại Chùa Từ Hiếu – Quận 8- Tp HCM.

Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, quang lâm chứng minh; Lễ khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn lần thứ VI nhiệm kỳ (2016-2020).

Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đến chủ tọa Lễ khai mạc: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San- Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường- Q Tổng Thư Ký BHD Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Tấn Thiện Tịnh Lê Văn Nghệ- Đại Diện Miền Quảng Đức.

Về phía BHD Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2016 gồm: Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường- Trưởng Ban Hướng Dẫn  nhiệm kỳ V, cùng quý anh chị phó Trưởng ban, quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên, quý bác gia trưởng cùng quý anh chị Liên Đoàn Trưởng của 10  Đơn vị trực thuộc, cùng bốn mươi lăm (45) đại biểu chính thức và một (01) đại biểu dự thính,

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen trắng, phút tưởng niệm.

Trong Diễn văn khai mạc “ … Đúc kết lại các thành quả hoạt động trong thời gian qua. Bản thân Tôi là Trưởng Ban cũng rút ra được những kinh nghiệm, những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy, hôm nay trước Đại Hội con thành tâm sám hối với Hòa Thượng Ân Sư, quý anh trong BHD Trung Ương, toàn thể Đại biểu, vẫn còn những tồn tại của nhiệm kỳ chưa khắc phục được một số Huynh Trưởng còn giải đãi trong tu tập, nói rất nhiều đóng góp rất ít và chưa đốt được ngọn đuốc nhiệt tình cho các Huynh Trưởng còn thờ ơ với Tổ chức,  đặt mong ước một tân Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn phải phát triển tốt, cá nhân phải thay đổi từ suy nghĩ , nhận thức, tánh tình để làm sao một Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn biết thương yêu, trân trọng tạo điều kiện cho thế hệ kế tục phát triển…”

Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – phó Trưởng ban ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thừa ủy nhiệm Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam ban huấn từ  “…trong diễn văn khai mạc của anh Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội có nêu một số Huynh Trưởng còn giải đãi trong tu tập, nói rất nhiều đóng góp rất ít, còn thờ ơ với Tổ chức,  nếu như vậy thì BHD Quảng  Đức Sài Gòn làm sao phát triển được, mỗi Huynh Trưởng đã phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm trưởng Tam Bảo. Do đó tân BHD phải khắc phục những yếu kém, để GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ngày càng vững mạnh …”

Đại hội đã cung kính lắng nghe đạo từ của Hòa thượng cố vấn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn “… GĐPT Quảng Đức Sài Gòn không chọn những chùa cao ta, quyền quý ở ngày trung tâm Tp như chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang mà lại chọn ngôi chùa Từ Hiếu nhỏ bé, ỏ xa Trung tâm Thành phố để sinh hoạt, để tổ chức Đại Hội, chứng tỏ quý anh chị em GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, chọn nơi nghèo giữ đạo, vẫn trung thành với hiến chướng GHPGVN TN …”

Sau đó Đại hội đã bầu chọ được Ban Thường Vụ, bốn (4) Ủy viên chuyên môn, sáu (6) Ủy viên ngành, một (01) Đại Diên quận 11 do Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường làm Tân Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2016-2020) làm Trưởng Ban.

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn bế mạc lúc 14h00 cùng ngày,

Ban Tổ chức Đại Hội

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7544

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7552

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7568

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7571

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7579

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7587

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7592

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7597

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7601

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7602

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7617

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7621

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7622

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7626

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7630

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7647

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7658

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7660

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7661

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7669

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7676

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7683

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7686

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7691

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7697

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7711

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7716

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7719

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7724

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7725

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7729

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7734

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7737

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7739

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7741

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7752

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7756

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7763

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7767

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7773

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7780

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7783

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7784

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7785

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7786

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7789

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7794

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7795

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7796

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7801

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7808

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7812

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7813

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn _7817