Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử

Gia Đình Phật Tử

Chuyên mục Gia Đình Phật Tử cung cấp các thông tin, tin tức GĐPT, hành chánh tổ chức GĐPT, các kỹ năng về 4 bộ môn tu học – huấn luyện GĐPT như Phật pháp, văn nghệ GĐPT, hoạt động thanh niên và hoạt động xã hội