Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử / Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN – Đức Quốc Kỳ 20 – 2016

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN – Đức Quốc Kỳ 20 – 2016

Khóa học Giáo Lý Thường Niên do GĐPT Việt Nam tại Đức Quốc Kỳ thứ 20 vừa diễn ra và thành tựu viên mãn từ ngày 24.3 đến 28.3.2016 với khoảng hơn 200 đoàn sinh – huynh trưởng – đạo hữu tham dự

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20161
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20162
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20163
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20164
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20165
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20166
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20167
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20168
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20169
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201610
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201611
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201612
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201613
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201614
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201615
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201616
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201616
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201618
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201618
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Theo Trang nhà GĐPT Thế Giới