Tuệ Đăng / Lịch sử Phật giáo / Cuộc đời Đức Phật

Cuộc đời Đức Phật

Tìm Học Về Ngày Đản Sinh Nguyễn Phúc Bửu Tập

Tìm Học Về Ngày Đản Sinh Nguyễn Phúc Bửu Tập

Bài này tìm học rõ ngày sinh của đức Phật. Trên thế giới ngày nay có năm tôn giáo lớn: đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, đạo Ấn Độ, đạo Do Thái và đạo Phật. Hai tôn giáo có tính cách cục bộ là đạo Ấn Độ (Hinduism) và đạo Do …

Xem thêm »